top of page

Aliance za dětská práva (ZDP)

 

 

 

Mezinárodní Úmluva o právech dítěte přiznává nestátním neziskovým organizacím (NNO) úlohu sledovat, jak je Úmluva skutečně naplňována. Její čl. 44 zavazuje státy-účastníky Úmluvy pravidelně podávat Spojeným národům zprávu o tom, jak je Úmluva uváděna v život. A podle článku 45 Výbor pro práva dítěte se sídlem v Ženevě může vyzvat NNO účastnických států Úmluvy, aby mu poskytly informace o plnění Úmluvy také z pohledu nestátní sféry.

Skupina mezinárodních nestátních organizací pro práva dítěte (při OSN) ChildRightsConnect i obdobná evropská organizace Eurochild k tomu doporučují NNO jednotlivých států, aby se sdružovaly do národní koalice pro práva dítěte. Ty mohou poskytnout Výboru komplexnější a vyvážené informace, stát bude koalice více respektovat a mohou tedy účinněji prosazovat realizaci Úmluvy. Odrazem toho, že se myšlenka koalic NNO šíří, jsou mezinárodní konference těchto koalic, jichž se čeští zástupci pravidelně účastní.

Prvním společným dokumentem z roku 1997 bylo Stanovisko koalice nestátních organizací ke zprávě vlády o plnění Úmluvy o právech dítěte 1993/94 a doporučení pro další naplňování Úmluvy. Za druhý společný dokument volné koalice, nazvané Aliance nestátních organizací pro práva dětí v ČR (ANO PD), lze pokládat společná závěrečná doporučení nestátních organizací z března 1999 vládě republiky a závěry z jednotlivých sekcí semináře, v nichž zástupci NNO přijali řadu konkrétních podnětů pro státní politiku vůči dětem včetně jejich ochrany před škodlivými vlivy. 

Také v Česku se v souvislosti s první vládní zprávou o Úmluvě ujala myšlenka sdružit NNO ke spolupráci v prosazování Úmluvy do života společnosti. Na přelomu 1997/98 přijalo dohodu o součinnosti podle § 16 sdružovacího zákona 11 nestátních organizací dospělých a ke konci roku 2017 šlo už o 20 organizací. To je velké společenství dospělých a dětí, usilující o důsledné uskutečňování Úmluvy. 

ChildRightsConnect při OSN i Eurochild uznaly ANO PD jako národní koalici NNO pro práva dítěte v České republice. Jako taková vypracovala souhrnné alternativní zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR pro ženevský Výbor pro práva dítěte v roce 2002 (k Druhé periodické zprávě ČR o plnění Úmluvy), 2010 (ke Třetí a čtvrté periodické zprávě ČR) a 2019 (k Páté a Šesté periodické zprávě ČR). Tyto alternativní zprávy obsahovaly celý rozsah ustanovení Úmluvy z pohledu NNO a hodnotily i (ne)plnění předchozích doporučení Výboru České republice jako straně Úmluvy. Řada posledních doporučení Výboru z 21. 6. 2011 je založena na poznatcích z alternativní zprávy. Kritizované jevy měla odstranit Strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“, schválená vládou 4. 1. 2012, ta však nebyla naplněna.

 Proto bylo v roce 2018 dohodnuto, aby se Aliance zaregistrovala jako právnická osoba a mohla se stát členem Eurochild. Byl přijat návrh stanov, jenž byl v prosinci registrován Městským soudem v Praze pod zn. L71066 a názvem Aliance za dětská práva, z.s. (ADP), na ustavující valné hromadě bylo zvoleno provizorní vedení ze zástupců Spolku zastánců dětských práv – české sekce DCI, Českého helsinského výboru a Fondu ohrožených dětí. ADP byla v roce 2018 přijata za řádného člena Eurochild a v roce 2019 i ChildRightsConnect. Aliance má svého reprezentanta i ve Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva.

Připojit k Alianci se mohou a jsou vítány i další organizace, jejichž hlavní či vedlejší činnost se týká práv dětí (podle Úmluvy do 18 let). Všechny takto sdružené organizace pracují dál zcela samostatně podle svého zaměření, v Alianci však mohou společně prosazovat Úmluvu v zájmu a ve prospěch všech dětí. Stanovy spolku a formulář přihlášky do ADP jsou přiloženy, nebyl stanoven žádný členský příspěvek.

 

Čím se Aliance zabývá:

 

- sleduje, jak stát přistupuje k řešení doporučení ženevského Výboru pro práva dítěte České republice,

- prosazuje vypracování a realizaci Národního akčního plánu ochrany práv dítěte,

- pokračuje v aktivitách ve vztahu ke státní politice vůči dětem a mládeži, včetně jejího odrazu v legislativě,

-  zabývá se zlepšením spolupráce mezi NNO při nalézání a řešení problémů spjatých se vzájemnou podporou a společným postupem při naplňování Úmluvy o právech dítěte,

-  usiluje o zlepšení spolupráce státu s nestátními organizacemi, vztahující se k dětem jako společenské skupině, která představuje budoucnost naší země ve světě třetího tisíciletí.

 

bottom of page