DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL

Defence for Children International (www.defenceforchildren.org) vznikla v roce 1979 v Ženevě, aby pokračovala v aktivitách Mezinárodního roku dítěte rozvíjených ve prospěch dětí. Je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN. DCI je aktivní ve 47 zemích světa. Mezinárodní sekretariát se nachází v Ženevě s výkonou ředitelkou Ileana Bello.

Jednou z hlavních oblastí je Soudnictví týkající se mládeže (Juvenile Justice), konkrétně celosvětová kampaň Žádné dítě nepatří za mříže! (No Kids behind the Bars!) 

Bližší informace můžete nalézt na oficiálních stránkách Sektretariátu DCI.ORGANIZACE

Veškerá činnost České sekce DCI se samozřejmě odehrává za aktivní spoluúčasti dětí a mladých lidí a ve spolupráci s organizacemi a parlamenty dětí a mládeže - i když tyto jejich organizace zdaleka ještě nemají takovou formu a váhu, jako podobné v jiných evropských zemích. Zvýšení a uznání významu - i právní zakotvení participace dětí a mládeže na životě společnosti - je dlouhodobým posláním české sekce DCI. Naplnění toho musí DCI spolu s organizacemi dětí a mládeže i organizacemi dospělých, zastávajícími zájmy a práva dětí, od státu požadovat.

Za dobu své existence Česká sekce DCI vydala - s dotační podporou státních institucí i nestátních nadací a ve spolupráci s dalšími nestáními organizacemi - dvě publikace obsahující mezinárodní úmluvu o právech dítěte (č. 104/ 1991 Sb.) a dokumenty z jednání Valného shromáždění OSN o dětech a od roku 1990 pořádá každoroční celorepublikové semináře o Úmluvě a jejím naplňování v České republice. Z těchto seminářů, které jsou vždy hojně navštěvovány a vystupují na nich přední experti v dané problematice, vzniká řada podnětů a doporučení pro státní orgány, v poslední době i formou petic účastníků seminářů jako zákonného prostředku účasti občanů na správě věcí veřejných podle čl. 21 ústavní Listiny základních práv a svobod. Většina materiálů ze seminářů je rovněž vytištěna k dispozici účastníkům a dalším NGO i státním institucím, či jsou v elektronické podobě umístěné zde na našich webových stránkách a rozesílány emailovou korespondencí.

 

Na výzvu mezinárodní NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, úzce spolupracující s Výborem pro práva dítěte OSN, se česká sekce podílí také na doplňkových zprávách nestáních organizací ČR k vládním zprávám pro OSN o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, jež ukládá státům - účastníkům Úmluvy její čl. 44. Svým zástupcem se zúčastnila i projednávání těchto doplňkových či alternativních zpráv, přinášejících i některé podněty pro závěry a doporučení Výboru OSN vládám států, které zprávu státu o plnění Úmluvy výboru OSN předkládaly. Při přípravě těchto nevládních zpráv vždy česká sekce DCI hojně spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi, aby tato zpárva objektivně a plnohodnotně hodnotila opravdový stav plnění dětských práv v České republice. 

Trvalé mnohostranné aktivity DCI v ČR jsou založeny především na dobrovolné činnosti členů a spolupracovníků Sdružení zastánců dětských práv. Nemáme žádné placené pracovníky. Aktivity členů a dobrovolných spolupracovníků jsou rozvrženy do čtyř pracovních skupin: pro rodinu a sociální a zdravotní záležitosti dětí, pro vzdělávání, pro volný čas dětí a pro participaci mládeže na životě společnosti Výsledkem vzájemné spolupráce s dalšími občanskými sdruženími působícími v těchto oblastech bylo v roce 1997 vytvoření Aliance nestátních organizací pro práva dětí v ČR, která se posléze přetransformovala na Alianci za dětská práva, z.s.

 

Official_Logo_Print.jpg