DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL

Defence for Children International (www.defenceforchildren.org) vznikla v roce 1979 v Ženevě, aby pokračovala v aktivitách Mezinárodního roku dítěte rozvíjených ve prospěch dětí. Je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN. DCI je aktivní ve 47 zemích světa. Mezinárodní sekretariát se nachází v Ženevě s výkonou ředitelkou Ileana Bello.

Jednou z hlavních oblastí je Soudnictví týkající se mládeže (Juvenile Justice), konkrétně celosvětová kampaň Žádné dítě nepatří za mříže! (No Kids behind the Bars!) 

Bližší informace můžete nalézt na oficiálních stránkách Sektretariátu DCI.ORGANIZACE

Veškerá činnost České sekce DCI se samozřejmě odehrává za aktivní spoluúčasti dětí a mladých lidí a ve spolupráci s organizacemi a parlamenty dětí a mládeže - i když tyto jejich organizace zdaleka ještě nemají takovou formu a váhu, jako podobné v jiných evropských zemích. Zvýšení a uznání významu - i právní zakotvení participace dětí a mládeže na životě společnosti - bude proto jedním z vnitrostátních úkolů české politické reprezentace pro dobu českého předsednictví Evropské unie.Naplnění toho musí DCI spolu s organizacemi dětí a mládeže i organizacemi dospělých, zastávajícími zájmy a práva dětí, od státu požadovat.

Za dobu své existence Česká sekce DCI vydala -s dotační podporou státních institucí i nestátních nadací a ve spolupráci s dalšími nestáními organizacemi - dvě publikace obsahující mezinárodní úmluvu o právech dítěte (č. 104/ 1991 Sb.) a dokumenty z jednání Valného shromáždění OSN o dětech v letech 1990 a 2002 a uspořádala dosud 14 seminářů o Úmluvě a jejím naplňování v ČR. Z nich vzešla řada podnětů a doporučení pro státní orgány, v poslední době i formou petic účastníků seminářů jako zákonného prostředku účasti občanů na správě věcí veřejných podle čl. 21 ústavní Listiny základních práv a svobod. Většina materiálů ze seminářů byla rovněž vytištěna k dispozici účastníkům a dalším NGO i státním institucím.

 

Na výzvu mezinárodní NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, úzce spolupracující s Výborem pro práva dítěte OSN, se česká sekce podílela také na doplňkových zprávách nestáních organizací ČR ke dvěma vládním zprávám pro OSN o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, jež ukládá státům - účastníkům Úmluvy její čl. 44 . Svým zástupcem se zúčastnila i projednávání těchto doplňkových či alternativních zpráv, přinášejících i některé podněty pro závěry a doporučení Výboru OSN vládám států, které zprávu státu o plnění Úmluvy výboru OSN předkládaly. Příští zpráva za ČR má být Výboru OSN postoupena v roce 2008 .A přípravě vládní zprávy i nevládní zprávy byl věnován i 13. a 14. seminář k Úmluvě v lednu a listopadu 2008.

Trvalé mnohostranné aktivity DCI v ČR jsou založeny především na dobrovolné činnosti členů a spolupracovníků Sdružení zastánců dětských práv. Nemáme žádné placené pracovníky ani prostorové zabezpečení pro činnost organizace. Aktivity členů a dobrovolných spolupracovníků jsou rozvrženy do čtyř pracovních skupin: pro rodinu a sociální a zdravotní záležitosti dětí, pro vzdělávání, pro volný čas dětí a pro participaci mládeže na životě společnosti Výsledkem vzájemné spolupráce s dalšími občanskými sdruženími působícími v těchto oblastech bylo v roce 1997 vytvoření Aliance nestátních organizací pro práva dětí v ČR.

 

Napište nám:

dci.praha@seznam.cz

Naleznete nás na adrese: 

Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00

© 2015 by Markéta Fialová, DCI CZ. Vytvořeno s pomocí Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now