top of page

Defence for Children International rozvíjí svou činnost prostřednictvím národních sekcí v 60 zemích světa včetně České republiky.

 

Česká sekce DCI – Spolek zastánců dětských práv - je dobrovolná nestátní organizace otevřená všem, kdo se chtějí sdružit k prosazení potřeb a zájmů dětí. Vznikla v roce 1991 a usiluje o dosažení týchž cílů jako světové hnutí DCI.

Čemu pomáháme

-       komplexně uplatňovat Úmluvu o právech dítěte v životě společnosti;

-       zvýšit respekt k právům dítěte znalostí Úmluvy a jejím správným pochopením mezi dospělými i dětmi;

-       soustavně shromažďovat informace o postavení dětí v České republice;

-       spolupráci nestátních organizací  a institucí, které se zabývají dětmi v naší zemi;

-       součinnosti veřejných orgánů s nestátní sférou na celostátní, regionální i místní úrovni;

 

-       rozvoji mezinárodní spolupráce zejména v rámci skupiny nestátních organizací (Child Rights Connect) pro
Úmluvu o právech dítěte, která úzce spolupracuje s ženevským Výborem pro práva dítěte 

každoročně pořádáme celostátní semináře na téma Plnění Úmluvy v ČR za účasti státních orgánů, nestátních organizací i dětí 

-  iniciovali jsme vznik koalice nestátních organizací, které se sdružily v Alianci za dětská práva (ADP) pro práva dětí v ČR;

pravidelně připravujeme alternativní zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice od roku 1993

- podařilo se nám do zákona o počátečním vzdělávání prosadit žákovské a studentské samosprávy
 a připomínkovat zákony a návazné vyhlášky v souvislosti s dětskými právy

- účastníme se mezinárodních projektů na podporu dětských práv

 

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL

Defence for Children International (www.defenceforchildren.org) vznikla v roce 1979 v Ženevě, aby pokračovala v aktivitách Mezinárodního roku dítěte rozvíjených ve prospěch dětí. Je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN. DCI je aktivní ve 47 zemích světa. Mezinárodní sekretariát se nachází v Ženevě s výkonou ředitelkou Ileana Bello.

Jednou z hlavních oblastí je Soudnictví týkající se mládeže (Juvenile Justice), konkrétně celosvětová kampaň Žádné dítě nepatří za mříže! (No Kids behind the Bars!) 

Bližší informace můžete nalézt na oficiálních stránkách Sektretariátu DCI.ORGANIZACE

Official_Logo_Print.jpg
bottom of page