top of page

Stanovy DCI CZ

 

S T A N O V Y

Spolku zastánců dětských práv

__________________________________________________________

 

Čl. 1 Základní ustanovení

1.1 Spolek zastánců dětských práv (dále jen SZDP), používající zkratku „SZDP“, je samosprávný a dobrovolný svazek členů, v souladu s českým právním řádem zastupuje zájmy dětí

České republiky v mezinárodních nestátních organizacích a jejich prostřednictvím udržuje styk s Výborem OSN pro práva dítěte. V souladu s Úmluvou o právech dítěte pokládá Sdružení za dítě každého lidského jedince až do dovršení 18. roku věku.
1.2 Sídlem SZDP je Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1.

Čl. 2 Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

2.1 Základním účelem SZDP je usilovat o komplexní uplatňování Úmluvy o právech dítěte v České republice v celé její šíři, zastávat se práv, zájmů a potřeb dětí v ČR. Hlavní činnosti spolku jsou:
a) vzdělávací, vědeckovýzkumná, informační a osvětová činnost, včetně práce s dětmi a mládeží, zaměřená na podporu a rozvíjení občanského a společenského dialogu o ochraně a prohlubování lidských, občanských a sociálních práv;

b) prosazování a plné uplatňování práv dětí i jejich sociálních zájmů a jejich účasti v procesu rozhodování;
c) příprava a realizování projektů zaměřených na objektivní informování veřejnosti a objasňování otázek spojených s rozhodovacími procesy v České republice a Evropské unii;

d) pořádání společenských, vzdělávacích a informačních akcí, příprava a vydávání publikací, informačních a argumentačních materiálů a mediální působení;
e) organizování přednášek, seminářů, kurzů, konferencí, workshopů a diskusních fór.
f) zpracování expertíz a analýz k vybraným tématům;

g) spolupráce s organizacemi a institucemi v České republice i v zahraničí.
Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2.2 SZDP může výlučně k podpoře své hlavní činnosti, popř. za účelem úhrady nákladů na vlastní správu, a hospodárného využití majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. 3 Členství

3.1 Členství ve SZDP je dobrovolné. Členství se rozlišuje na řádné, přidružené a čestné.
3.2 Řádným členem SZDP se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem a s hlavní činností SZDP a má zájem se aktivně podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy.
3.3 O přijetí za řádného člena SZDP rozhoduje Rada SZDP na základě písemné přihlášky zájemce o členství. Rada SZDP stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
3.4 Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SZDP a přispívat k naplnění jeho účelu.
3.5 O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Rada SZDP na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

3.6 Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SZDP nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti cílů SZDP.
3.7 O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada; k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

3.8 SZDP vede neveřejný seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Rada SZDP a ta také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví Rada SZDP.

3.9 Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Rady SZDP na svůj náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
3.10 Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

3.11 Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se veškeré činnosti SZDP,
b) být informován o činnosti SZDP,
c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SZDP,
d) účastnit se jednání orgánů SZDP, jedná-li se o činnost či chování daného člena, e) ukončit kdykoli své členství.

3.12 Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení SZDP;
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na ní;
c) volit a být volen do všech volených orgánů SZDP za podmínek těchto stanov. 3.13 Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 1. a)  podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SZDP,

 2. b)  dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SZDP a základní normy společenského

  chování, plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SZDP,

 3. c)  řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím

  a činností v SZDP, pokud o tom příslušný orgán SZDP podle stanov rozhodl,

 4. d)  řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

3.14 Členství v SZDP zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) úmrtím člena-fyzické osoby nebo zánikem člena-právnické osoby,
d) zánikem SZDP bez právního nástupce.

Čl. 4 Orgány SZDP

4.1 Orgány SZDP jsou valná hromada, Rada SZDP, předseda SZDP a revizní komise (je-li zřízena valnou hromadou).
4.2 Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů SZDP, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve SZDP, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou.

4.3 Orgány SZDP mohou jednat prezenční nebo distanční (elektronickou) formou.

Čl. 5 Valná hromada

5.1 Valná hromada je vrcholným orgánem SZDP. Je tvořena shromážděním všech členů. 5.2 K výhradním oprávněním valné hromady patří:

 1. a)  schvalování stanov a jejich změn;

 2. b)  schvalování základních směrnic pro činnost SZDP a stanovení výše členských příspěvků;

 3. c)  schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření SZDP a zprávy Revizní komisy;

 4. d)  schvalování rámcového plánu činnosti a rozpočtu SZDP na následující období;

 5. e)  rozhodnutí o zřízení revizní komise;

 6. f)  volba ostatních orgánů SZDP;

 7. g)  rozhodování o rozpuštění, sloučení, rozdělení nebo jiné přeměně SZDP;

 8. h)  jmenování likvidátora při zániku SZDP;

 9. i)  rozhodování o odvolání člena proti zrušení členství a rozhodování o všech otázkách, které si

  valná hromada vyhradí do své působnosti.

5.3 Valná hromada je svolávána podle potřeby Radou SZDP písemnou pozvánkou aspoň dvacet dnů před jednáním nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů (mimořádná valná hromada). Již svolané zasedání valné hromady může Rada SZDP odvolat nebo odložit.
5.4 Rada SZDP je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat důvod a program mimořádné valné hromady. 5.5 Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové SZDP. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu Rady.
5.6 Každý člen SZDP disponuje jedním hlasem, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti alespoň jedné čtvrtiny všech členů SZDP. Rozhodnutí valné hromady je pravoplatné, hlasuje-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných členů SZDP.
5.7 Jednání valné hromady řídí předsedající, kterého valná hromada zvolí na začátku jednání. 5.8 Rada SZDP zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do deseti dnů od jejího

ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy a kde se konalo, kdo mu předsedal, kdo byl přítomen, jaká usnesení byla přijata a kým byl zápis vyhotoven.

Čl. 6 Rada a předseda SZDP

6.1 Rada SZDP je výkonným orgánem SZDP, řídí a organizuje činnost SZDP a rozhoduje o všech záležitostech SZDP, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady. Schvaluje vnitřní organizační směrnice SZDP. Je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných.

6.2 Členové Rady SZDP jsou voleni valnou hromadou. Opakovaná volba je možná.
6.3 Rada SZDP vypracovává výroční zprávu o činnosti a stavu hospodaření SZDP a předkládá ji spolu a návrhem rámcového plánu činnosti a rozpočtu na další období členům SZDP na valné hromadě.
6.4 V čele SZDP stojí předseda, jehož volí ze svých plnoletých členů a odvolává Rada SZDP. Předseda je statutárním orgánem SZDP, zastupuje SZDP vůči třetím osobám, podepisuje jeho jménem písemnosti. Předseda může k zastupování SZDP zmocnit jiného člena Rady SZDP, v případě jeho dlouhodobé neschopnosti přebírá zastupování místopředseda.
6.5 Předseda vyřizuje průběžně záležitosti SZDP, svolává a řídí jednání Rady SZDP.
6.6 Předseda a Rada SZDP jsou povinni při řízení záležitostí SZDP postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanovami SZDP, vnitřními směrnicemi SZDP a usneseními valné hromady.

6.7 Rada SZDP volí ze svých plnoletých členů a odvolává místopředsedu a hospodáře SZDP. 6.8 Rada SZDP může zřídit a zrušit Kancelář SZDP, jmenovat a odvolat tajemníka SZDP a stanovit rozsah jeho působnosti.

Čl. 7 Revizní komise

7.1 Valná hromada může rozhodnout o zřízení Revizní komise a volí její členy. Není-li Revizní komise zřízena, volí ze svých plnoletých členů Rada SZDP revizora, který plní přiměřeně funkce Revizní komise.
7.2 Revizní komise vykonává samostatně kontrolní a revizní činnost a zprávu o provedených kontrolách předkládá valné hromadě. Je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou hlasů svých přítomných členů.

7.3 Členy Revizní komise volí valná hromada na dobu dvou let. Opakovaná volba je možná. 7.4 V čele Revizní komise stojí předseda, jehož volí ze svých řad a odvolává Revizní komise. Ten řídí a koordinuje činnost Revizní komise.

Čl. 8 Sekce

8.1 K naplnění cílů SZDP mohou být rozhodnutím Rady SZDP zřízeny specializované odborné nebo regionální sekce.
8.2 Odborné nebo regionální sekce mohou vzniknout, pokud o činnost v nich projeví zájem nejméně tři členové SZDP.

8.3 V čele sekce stojí koordinátor.
8.4 Sekce zřizuje, ruší, koordinuje a koordinátory jmenuje a odvolává Rada SZDP.

Čl. 9 Zásady hospodaření

9.1 Příjmy SZDP tvoří členské příspěvky, dotace, granty, dary a výnosy z vlastní činnosti.
9.2 Členský příspěvek za čestné členství se nehradí. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, snížit či odložit jeho splatnost, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí, snížení a odložení splatnosti rozhoduje Rada SZDP.
9.3 Nakládání s finančními prostředky poskytnutými na projekty se řídí pravidly stanovenými ve smlouvě o projektu.
9.4 Členové SZDP neručí za dluhy SZDP.

Čl. 10 Zánik SZDP

10.1 SZDP zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

10.2 V případě zániku SZDP se provede majetkové vypořádání, pro které se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.
10.3 Likvidační zůstatek převede likvidátor na neziskovou organizaci obdobného zaměření. Rozhodnutí o majetku a finančních prostředcích účelově určených na realizaci konkrétních projektů bude provedeno po dohodě s poskytovateli účelově vázaných finančních prostředků.

Čl. 11 Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou SZDP dne 22. 6. 2021.

 

Za správnost: RNDr. Miroslav Prokeš, v.r.

 

bottom of page