top of page

Struktura DCI

 

Struktura České sekce DCI je rozdělena do tří kategorií: valné shromáždění, výkonná rada a pracovní skupiny.

Valné shromáždění (dále jen VS) je nejvyšším orgánem organizace, která se schází zpravidla 1x za dva roky. Tento orgán volí výkonnou radu (dále jen VR), dále rozhoduje o důležitých rozhodnutích organizace (plán činnosti na další období, stanovení výši členských příspěvků ad.).

Výkonná rada je výkonným orgánem, který zasedá a řídí organizace v době, kdy nezasedá VS. VR má stálé členy, kteří jsou voleni VS. VR odpovídá za realizaci bodů usnesení VS, připravuje program VS, určuje svého předsedu a další funkcionáře a určí jejich práva jednat jménem Sdružení.

Pracovní skupiny (dále jen PS) jsou samostatnou složkou organizace, jejichž fungování je nezávislé na vyšší struktuře, avšak každá PS má povinnost pravidelně informovat VR o své činnosti. PS musí mít minimálně 2 členy. PS vznikají k provádění konkrétních úkolů směřujících k naplňování cílů Sdružení.

V současné době má Sdružení následující PS:

  • Mládež/Participace

  • Vzdělávání a volný čas

  • Sociální a zdravotní oblast

 

 

 

bottom of page